Algemene voorwaarden

Neth-ER heeft er zich naar beste weten van verzekerd dat alle op haar portaal beschikbare informatie accuraat, actueel en relevant is. Desondanks kan sprake zijn van ongewenste en incidentele fouten waarvoor wij ons excuseren. Wanneer u gebruik maakt van het portaal en meent een fout aan te treffen, dan stellen wij het op prijs indien u  ons daarvan op de hoogte stelt.


Algemene voorwaarden

De door Neth-ER op haar website beschikbaar gestelde informatie beoogt enkel ter informatie van de lezer en maakt geen onderdeel uit van enige overeenkomst tussen Neth-ER en deze lezer. Veranderde omstandigheden kunnen ertoe leiden dat Neth-ER de informatie en inhoud van haar webpagina’s op enig moment wijzigt. Terwijl alles in het werk is gesteld om de juistheid van de beschikbaar gestelde informatie te kunnen garanderen, weigert Neth-ER elke directe en/of indirecte aansprakelijkheid voor fouten of verlies, veroorzaakt door onjuistheden in haar portaal respectievelijk de daarop verstrekte informatie.

 

U stemt ermee in deze website enkel te gebruiken ten behoeve van wettelijk toegestane doeleinden, en op een wijze die geen inbreuk maakt op de rechten van derden, dan wel anderszins het gebruik en het genot van deze site door derden belemmert. Een dergelijke inbreuk of belemmering omvat onder meer onwettig gedrag, pesterig, ergerlijk of ongemak veroorzakend gedrag, het overbrengen van obscene of beledigende inhoud, en gedrag dat het normale verloop van een discussie op deze website verstoort.

Auteursrecht

Tenzij anders vermeld, heeft Neth-ER het auteursrecht op de inhoud van haar website. Dit auteursrecht omvat mede alle via de website aan de verstrekte eigen informatie  gerelateerde informatie - waaronder (maar niet beperkt tot) html documenten, Word documenten, PDF documenten, afbeeldingen, en databanken - voor zover deze informatie niet duidelijk geïdentificeerd kan worden als vallend onder het auteursrecht van derde partijen. Echter, in veel gevallen is zonder meer duidelijk dat derde partijen (zoals de Europese Commissie) het auteursrecht op laatstbedoelde informatie bezitten, en dient de toestemming om deze informatie te reproduceren gevraagd respectievelijk verkregen te worden van deze auteursgerechtigde.   

Persoonlijk gebruik

Wij staan u toe van deze website kopieën te maken in welk format of medium dan ook voor onderzoek, privé studie of interne circulatie binnen een organisatie van de leden of hun achterban, mits de bepalingen van deze disclaimer in acht worden genomen. Dit impliceert dat het materiaal nauwkeurig wordt gereproduceerd en niet wordt gebruikt in een misleidende context. In geval (onderdelen van) artikelen vallend onder het auteursrecht van Neth-ER, opnieuw worden gepubliceerd of worden gekopieerd naar anderen binnen dezelfde organisatie van een van de leden of hun achterban, dient de bron van het materiaal daarbij geïdentificeerd en de auteursrechtelijke status erkend te worden.

De toestemming om Neth-ER materiaal te reproduceren geldt niet voor welk materiaal dan ook op deze site waarvan kan worden vastgesteld dat het auteursrecht daarop toekomt aan een derde partij. Alvorens dergelijk materiaal te kunnen reproduceren, zal toestemming verkregen moeten worden van de desbetreffende auteursgerechtigden.

Linking

De mogelijkheid bestaat om van uw eigen website door te linken naar de Nether-website. Echter, U kunt onze webpagina’s niet dusdanig binnen uw site plaatsen, dat deze kunnen doorgaan voor eigen materiaal.

Externe links

Een groot aantal links binnen onze website leidt naar externe websites waarover wij geen controle hebben. Hoewel wij ons best doen om de inhoud van websites waarnaar wij doorlinken, te overzien, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor de informatie die deze websites bevatten. Het is aan de gebruikers om zelf een inschatting te maken met betrekking tot de nauwkeurigheid, actualiteit, betrouwbaarheid en juistheid van informatie te vinden op sites waarnaar deze website doorlinkt. Deze inschatting komt dan ook voor verantwoording en rekening van de gebruikers. Het bestaan van externe links betekent niet dat Neth-ER de desbetreffende sites onderschrijft.