Subdossier: CoVE

De Centres of Vocational Excellence (CoVE) zijn gericht op een innovatieve aanpak voor de modernisering van het beroepsonderwijs. Het zijn partnerschappen tussen beroepsonderwijsinstellingen, bedrijven en andere organisaties, met als doel om sterkere lokale en regionale verbindingen te leggen. Zo richten de partnerschappen zich op het aanleren van vaardigheden die aansluiten bij de behoeften van de regio. De partners kunnen gezamenlijke activiteiten organiseren zoals stages, het delen van materieel of het uitwisselen van medewerkers en leraren. Ook kunnen deze partnerschappen samen internationaliseringsstrategieën ontwikkelen om de mobiliteit van mbo-leerlingen, -leraren en medewerkers te bevorderen.


Laatste ontwikkelingen

In februari maakte de Commissie de uitslag van de Centres of Vocational Excellence bekend. Er werden 13 projecten geselecteerd uit 85 aanvragen. Nederland scoorde na Spanje en Griekenland het beste van alle landen in de call. Bij minstens zeven van de dertien projecten zijn Nederlandse partners betrokken. De Hogeschool Utrecht is coördinator van het project SEED over duurzame energie en het Friesland College is coördinator van de PoVE Water Scale-Up, een vervolg op het eerder geselecteerde project in de pilotronde. Daarnaast is het Da Vinci College partner in het project LCAMP (advanced manufacturing); Noorderpoort & Scalda zijn partners in het project T-Shore (wind op zee), Aeres en Van Hall Larenstein zijn partner in het project AEDIL (zuivelsector) en ROC van Twente is partner in een project over gezondheidszorg. 18 projecten die wel boven de drempelwaarde voor financiering scoorden ontvingen geen financiering.

De deadline van de volgende call is 7 september.

Excellentie in beroepsonderwijs

De rol van het toepassen van wetenschappelijke bevindingen en technologieën in een gesloten omgeving als een universiteit is aan het afnemen. Onderzoek wijst uit dat het grootste deel van de innovaties tot stand komt door een praktische behoefte in een bepaalde omgeving. Bronnen van innovatie zijn bijvoorbeeld klantencontacten en bedrijfsnetwerken. Dit suggereert dat innovatie gestimuleerd kan worden door ecosystemen te creëren waarbij onderzoekers, ondernemers en studenten elkaar kunnen ontmoeten.  

De nieuwe Centres of Vocational Excellence passen in deze gedachte. Door beroepsonderwijsinstellingen, bedrijven, overheden en publieke (kennis)instellingen samen te brengen in de regio levert dit een positieve bijdrage aan de duurzame, sociale en economische ontwikkeling. Bedrijven werken samen met kennisinstellingen om innovatieve producten te ontwikkelen en beroepsonderwijsinstellingen leren hun studenten vaardigheden aan die inspelen op de behoefte van de regio. Publieke instellingen in samenwerking met de bedrijven zorgen voor duurzame financieringsmodellen.

Het Katapult-netwerk is een Nederlands voorbeeld van een gemeenschap van zulke regionale CoVe’s dat onderwijsinstituten in contact brengt met bedrijven, overheden en andere publieke instellingen. Op deze manier wil het Katapult-netwerk de samenhang tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt verbeteren, het life-long learning concept stimuleren en meer innovatieve capaciteit aan bedrijven leveren.

Verschillende onderzoeken aangevraagd door de Commissie tonen de toegevoegde waarde aan van deze regionale kenniscentra. Zo voerde zij een mapping-studie uit naar de verschillende type van deze centra die in Europa bestaan. Een ander rapport van het Joint Research Centra concludeerde dat het beroepsonderwijs een veel grotere rol zou moeten spelen binnen de slimme specialisatiestrategieën vanwege het aanleren van de juiste vaardigheden en de hogere snelheid waarmee innovaties kunnen worden verspreid.

Europese partnerschappen

De nieuwe Europese partnerschappen voor Centres of Vocational Excellence hebben als doel om referentiepunten te creëren voor excellent beroepsonderwijs in Europa. Daarnaast zal het tot meer samenwerking moeten leiden met verschillende belanghebbenden en zullen de partners gezamenlijk curricula en kwalificaties ontwikkelen van hoge kwaliteit gericht op de behoeftes van de regio/sector. Zo kan beroepsonderwijs als een drijver van excellentie en innovatie fungeren voor regionale economische ontwikkeling. Daarbij zou de Commissie graag zien dat er wordt samengewerkt met universiteiten om zo gezamenlijk innovatie en concurrentievermogen te steunen. Ook is het verplicht om in de partnerschappen het bedrijfsleven te betrekken bij het project. Maar ook agentschappen voor economische ontwikkeling, regionale autoriteiten, innovatieclusters, vaardigheden observatoria, incubators en sociale partners kunnen de draagvlak en het succes van het project vergroten. Op deze manier kan het beroepsonderwijs op een zo effectief mogelijke manier inspelen op de vaardighedenbehoeften van een regio.

Tijdlijn voor Europese partnerschappen

Op basis van voorgenoemde inventarisaties en onderzoeken publiceerde de Commissie in 2012 al een mededeling over Rethinking Education, waarin zij voorstelde om al het Vocational Excellence & Training-beleid in de EU op één lijn te plaatsen met regionale ontwikkelingsstrategieën zoals slimme specialisatie. In 2017 volgde opnieuw een mededeling over het versterken van innovatie in Europa’s regio’s, door voor de eerste keer VET met innovatiesystemen te linken.  

In 2018 heeft de Commissie een mededeling over een sterk Europa op het gebied van onderwijs, jeugd en cultuur gepubliceerd. Éen van de gepresenteerde initiatieven is de Vocational Education and Training Centres of Excellence. In hetzelfde jaar publiceerde de Commissie hun voorstel voor het Erasmus programma van 2021-2027, waarin financiering is voorzien voor de Centres of Vocational Excellence.

In 2018 is er een pilot voor de centra opgenomen in de programmagids van Erasmus+. In 2019 zijn de eerste vijf geselecteerde partnerschappen bekendgemaakt. Zeven organisaties uit Nederland zijn bij de partnerschappen betrokken. Het Friesland College is coördinator van een partnerschap gericht op water. In 2019 is de tweede call gepubliceerd waarin nog eens vijf netwerken zullen worden geselecteerd. De Commissie heeft voor de tweede call maar liefst 55 aanmeldingen ontvangen waar dat er vorig jaar nog 15 waren.

Vanaf 2021 worden de Europese partnerschappen integraal onderdeel van het Erasmus+ programma. Afhankelijk van het totale Erasmus+ budget wil de Commissie ongeveer 40 Europese CoVe-platformen gaan opzetten, ieder met een looptijd van vier jaar. Daarbij zal er gekeken worden naar de mogelijkheid tot meer synergiën voor de activiteiten van CoVe’s, door bijvoorbeeld de link te leggen met de structuurfondsen, Horizon Europe en InvestEU.

Meer informatie

Publicatie Commissie: Mapping of Centres of Vocational Excellence
Publicatie JRC: Skills and Smart Specialisation The role of Vocational Education and Training in Smart Specialisation Strategies
Website Wetsus: European centre of excellence for sustainable water technology
Artikel Neth-ER: Call voor Centres of Vocational Excellence opengezet
Artikel Neth-ER: Geselecteerde Centres of Vocational Excellence bekendgemaakt
Artikel Neth-ER: JRC: Beroepsonderwijs kan een veel belangrijkere rol spelen in de slimme specialisatie strategieën
Artikel Neth-ER: Centres of Vocational Excellence onderscheiden zich door samenwerking met regio
Artikel Neth-ER: LLLP: leven lang leren prioriteit voor Europese Onderwijsruimte
Artikel Neth-ER: Erasmus na 2020: meer mensen moeten kunnen profiteren van programma

Geüpdatet op: 30/09/2022

lees meer