Dossier: Vaardigheden

Vaardigheden zijn het vermogen om kennis toe te passen en knowhow te gebruiken om taken uit te voeren en problemen op te lossen. In een snel veranderende wereldeconomie zijn vaardigheden in belangrijk voor het concurrentievermogen, sociale cohesie en het vermogen om te innoveren. Als mensen beschikken over de juiste vaardigheden, zijn ze beter toegerust voor de arbeidsmarkt van de 21ste eeuw.


Vaardigheden

De Commissie publiceerde een groene update van ESCO (European Skills, Competences, Qualifications and Occupations). De update van de taxonomie moet leiden tot een gezamenlijk begrip over welke vaardigheden nodig zijn voor een succesvolle groene arbeidsmarkttransitie. Op deze manier kunnen beroepsonderwijsinstellingen middels ESCO identificeren welke vaardigheden terug moeten komen in hun onderwijsprogramma's.

De Europese Skills Agenda

In juni 2016 heeft de Europese Commissie haar 'New Skills Agenda for Europe' gepresenteerd. Deze agenda bevat tien beleidsinitiatieven die in 2016 en 2017 geïnitieerd zullen worden. Het doel van de agenda is om de vaardighedenkloof en de mismatch van vaardigheden in Europa aan te pakken. De vaardighedenkloof verwijst naar het gebrek aan vaardigheden waardoor Europeanen niet mee kunnen komen op de arbeidsmarkt.  Daarbij gaat het in de eerste plaats om basisvaardigheden: zo hebben 70 miljoen volwassenen in de Europese Unie moeite met lezen, schrijven en rekenen. Maar ook digitale vaardigheden, ondernemerschapsvaardigheden en burgerschapsvaardigheden spelen een belangrijke rol. De vaardigheden mismatch verwijst naar het feit dat de Europese bevolking over veel vaardigheden beschikt maar dat deze vaardigheden niet altijd aansluiten op wat de economie nodig heeft.  Zo heeft 40 % van de Europese werkgevers moeite om werknemers te vinden met de vaardigheden die zij nodig hebben om te groeien en te innoveren.

De Europese Commissie stelt drie prioriteiten in de New Skills Agenda centraal:

 • Het verbeteren van de kwaliteit en relevantie van opleidingen;
 • Het beter zichtbaar en vergelijkbaar maken van vaardigheden;
 • Betere gegevens over vaardigheden beschikbaar maken, zodat mensen betere carrièrekeuzes kunnen maken.

Om de (erkenning van) vaardigheden van de Europeanen te verbeteren en zichtbaarder te maken, vraagt de Commissie aan de lidstaten, de sociale partners, de bedrijven en alle belanghebbenden om samen te werken aan betere, zichtbare en vergelijkbare vaardigheden. De tien acties waar het om gaat zijn:

 1. Een Raadsaanbeveling over Upskilling Pathways: New Opportunities for Adults. Deze aanbeveling heeft als doel om laagopgeleide volwassenen te begeleiden in het ontwikkelen van benodigde vaardigheden, competenties en kennis voor de arbeidsmarkt en de maatschappij.
 2. Herziening van het European Qualifications Framework. Het doel van het kader is dat kwalificaties makkelijker met elkaar kunnen worden vergeleken om zo de studenten- en arbeidsmobiliteit en de inzetbaarheid op de arbeidsmarkt te verbeteren.
 3. Herziening van het Europass-raamwerk door het aanbieden van op maat gemaakte informatie over leermogelijkheden en het verbeteren van de online tool voor het maken van CV’s en vaardigheidsprofielen.
 4. Lancering van een Digital Skills and Jobs Coalition om het gebrek aan digitale vaardigheden van Europese werknemers en het grote aantal onvervulde ICT-vacatures aan te pakken.
 5. Publicatie van Blueprints for Sectoral Cooperation on Skills. Deze Blueprints bieden een raamwerk met sectorspecifieke oplossingen voor een vaardighedentekort in zes sectoren.
 6. Herziening van het raamwerk voor sleutelcompetenties voor een levenlang leren om de Raadsaanbeveling met sleutelcompetenties uit 2006 aan te passen aan nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen.
 7. Lancering van een Skills profile Tool for third country nationals om de vaardigheden van vluchtelingen en migranten snel in kaart brengen en de erkenningsprocedure te versnellen.
 8. Publicatie van een voorstel van de Europese Commissie voor een aanbeveling voor het volgen van afgestudeerden in hun carrière en in het onderwijs.
 9. Lancering van een studie door de Europese Commissie om braindrain aan te pakken.
 10. Publicatie van een voorstel om beroepsonderwijs een eerste keuze te maken, bijvoorbeeld via de Vet Skills Week en een mogelijke herziening van het Europees referentiekader voor kwaliteitsborging in beroepsonderwijs en -opleiding (Eqavet) en het Europees systeem voor overdracht van leerresultaten voor beroepsonderwijs en -opleiding (ECVET).

Update Skills Agenda

Vaardigheden staan momenteel hoog op de Europese agenda. Om de uitdagingen van de toekomst van werk het hoofd te bieden en mensen voor te bereiden op de digitale en groene transitie is het van belang vaardigheden aan te leren die relevant zijn voor het werk. Daarbij speelt Leven Lang Leren een grote rol, gezien de dynamiek van de toekomstige arbeidsmarkt het regelmatig bijleren vaardigheden behoeft.

Het dossier vaardigheden komt dan ook terug in het portfolio Jobs and Social Rights van de nieuwe Luxemburgse eurocommissaris Nicolas Schmit. Schmit moet de Skills Agenda updaten om het tekort aan vakkrachten terug te dringen. Op 6 mei 2020 publiceert de Commissie hierover een mededeling.

 Ook heeft de Europese Commissie een onderzoek laten uitvoeren voor een Skills for Industry-strategie. Deze moet lidstaten, regio’s en steden te helpen bij het ontwikkelen en implementeren van een ambitieus bij- en omscholingsbeleid die inspeelt op de behoeften van de industrie. In maart zal blijken of deze strategie onderdeel wordt van het nieuwe Europese industriebeleid.

Uit de presentatie van de Green Deal blijkt dat ook daar vaardigheden veel aandacht krijgen. Het Europees Sociaal Fonds zal een belangrijke rol krijgen in dit proces; in het verlengde hiervan zal de Skills Agenda worden herzien. Verder stelt de Commissie voor een Europees competentieraamwerk op te zetten waarin kennis en vaardigheden met betrekking tot klimaatverandering kunnen worden ontwikkeld.  

Meer informatie

Mededeling Commissie: A New Skills Agenda for Europe: Working together to strengthen human capital, employability and competitiveness
Publicatie Raad van de EU: Draft Council Resolution on A New Skills Agenda for an Inclusive and Competitive Europe
Publicatie Commissie: Proposal for a decision of the European Parliament and of the Council on a common framework for the provision of better services for skills and qualifications (Europass) and repealing Decision No 2241/2004/EC
Publicatie Raad van de EU: Council Recommendation on the European Qualifications Framework for lifelong learning
Persbericht Commissie: Digital Skills and Jobs Coalition
Website Commissie: New Skills Agenda for Europe - Blueprint for sectoral cooperation on skills
Publicatie Europees Parlement en Raad: Recommendation on key competences for lifelong learning
Persbericht Europese Commissie: New Skills Agenda for Europe – EU Skills Profile Tool for Third Country Nationals
Website Commissie: New Skills for New Jobs
Website Commissie: European Vocational Skills Week 2017
Artikel Neth-ER: Skills for Industry-initiatief: Een gezamenlijke visie voor 2030
Artikel Neth-ER: Eén supercommissaris voor onderwijs, onderzoek en innovatie
Artikel Neth-ER: Wat betekent de Green Deal voor het kennisveld?
Artikel Neth-ER: New Skills Agenda for Europe gelanceerd
Artikel Neth-ER: Raadsconclusies over skills en radicalisering
Artikel Neth-ER: Herziening van het European Qualifications Framework
Artikel Neth-ER: Europass weer bij de tijd
Artikel Neth-ER: Digital Skills and Jobs Coalition
Artikel Neth-ER: Commissie publiceert Blueprints for Sectoral Cooperation on Skills
Artikel Neth-ER: Tool ontwikkeld om vaardigheden inzichtelijk te maken

Geüpdatet op: 30/03/2020

lees meer