De Commissie wil de valorisatie van kennis in Europa verbeteren. In voorbereiding op een nieuwe Europese kennisvalorisatiestrategie analyseert een nieuw rapport de kanalen en instrumenten die de opname van onderzoeksresultaten in de maatschappij kunnen bevorderen. Volgens de Commissie zijn er flinke stappen te maken, zoals meer gezamenlijk onderzoek tussen kennisinstellingen en bedrijven en het engageren van burgers en lokale gemeenschappen.


Commissie onderzoekt kanalen en instrumenten voor betere kennisvalorisatie

Basis voor EU-valorisatiestrategie

Om kennis uit Europees onderzoek in de toekomst beter te valoriseren verkent de Europese Commissie instrumenten en kanalen die de toepassing van onderzoeksresultaten in de maatschappij bevorderen. Het rapport ‘Research & innovation valorisation channels and tools zal de basis vormen van een nieuwe Europese kennisvalorisatiestrategie. Door de hoofdkanalen voor kennisvalorisatie te identificeren en analyseren, biedt het rapport een gereedschapskist voor de toepassing van onderzoeksresultaten.

Zes kanalen voor kennisvalorisatie

Het rapport identificeert zes kanalen die het benutten van wetenschappelijke kennis in de praktijk bevorderen. Zo zullen kennisinstellingen meer moeten investeren in gezamenlijk onderzoek en intersectorale mobiliteit met bedrijven. Het rapport bepleit bijvoorbeeld uitwisselingen tussen academici en het bedrijfsleven in aanvulling op bestaande mobiliteitsinstrumenten als Erasmus+ en de Marie Skłodowska-Curie Actions. Andere belangrijke kanalen zijn het oprichten van onderzoeksgedreven spin-offs en start-ups; het investeren in kantoren die ondersteuning bij kennisoverdracht (“knowledge transfer office”); nieuwe engagementvormen om burgers, overheidsorganen en maatschappelijke organisaties bij onderzoek te betrekken; een beter management en normalisatie van intellectueel eigendomsrecht en een betere disseminatie van kennis en opname van onderzoeksresultaten bij het ontwerpen en updaten van beleid. Bij laatstgenoemde wordt de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) uit Nederland als beste praktijk benoemd.

Context

Europa is één van de absolute leiders in de wereld als het gaat om wetenschappelijke output. Toch loopt zij achter op andere landen als het gaat om het omzetten van deze output in producten, diensten, processen en oplossingen die ten goede komen aan de maatschappij. Om het valoriseren van kennis in de toekomst te versnellen verzocht de Raad voor Concurrentievermogen de Commissie in 2018 een nieuwe Europese valorisatiestrategie op touw te zetten. Het rapport vernoemt niet wanneer de strategie zal verschijnen.

Volgens de Europese Commissie en de OESO is Nederland een voorbeeld voor andere landen wanneer het gaat om valorisatie in het hoger onderwijs.