De Europese Commissie wil inzetten op kwalitatief hoogwaardige en eerlijke stages in Europa. Stagiairs moeten betere werkomstandigheden en leeromgevingen krijgen en stages moeten inclusiever worden. Daartoe doet de Commissie twee nieuwe voorstellen, te weten een nieuwe bindende richtlijn voor stages en een herziening van het oude kwaliteitskader voor stages.


Commissie zet via bindende richtlijn in op verbeterde kwaliteit van stages

Eerlijke werkomstandigheden tijdens de stage

De Europese Commissie kondigt aan gezamenlijke Europese principes rondom de kwaliteit en werkomstandigheden van stages te willen vaststellen. Ten eerste introduceert zij hiervoor een voorstel voor nieuwe bindende richtlijn voor stages ‘voor de verbetering van werkomstandigheden en het tegengaan van reguliere arbeid vermomd als stages’. Een belangrijk doel van deze richtlijn is om de positie van stagiairs te versterken bij de toetreding tot de arbeidsmarkt. In het voorstel vraagt de Commissie om gelijkwaardige behandeling en proportionele uitbetaling van stagiairs ten opzichte van reguliere werknemers, volgens het principe van non-discriminatie. Ook roept zij lidstaten op om controles uit te voeren bij werkgevers om de transparantie, kwaliteit en omstandigheden van stages vast te stellen en waar nodig, recht te zetten.

Herziening kwaliteitskader voor stages

Ten tweede doet de Commissie een voorstel voor de herziening van de Raadsaanbeveling inzake het kwaliteitskader voor stages uit 2014. Deze herzieningen gaan vooral over het verbeteren van de werkomstandigheden en leeromgeving. Lidstaten worden opgeroepen om een implementatieplan voor het kader in te dienen. Zo stelt de Commissie voor om elke stagiair naast een supervisor ook een mentor toe te wijzen. Ook vraagt zij om elke stage beter te erkennen en beoordelen door middel van een digitale certificering. Er is aandacht voor inclusie en de begeleiding van kwetsbare groepen en stages toegankelijker voor mensen met beperkingen. Verder moeten stageaanbieders worden aangemoedigd om een stagiair een baan aan te bieden na afronding van de stage.

Context

In 2023 evalueerde de Commissie het Europees kwaliteitskader voor stages van 2014. Daarin concludeerde zij dat vernieuwing en versterking van de 21 kwaliteitscriteria nodig is. De herziening van de Raadsaanbeveling vindt tevens plaats in het kader van het Europese Jaar van de Vaardigheden en het actieplan voor de Sociale Pijler. In 2021 en 2022 opende de Commissie een consultatie voor input op een herziend kwaliteitskader. Uit een onderzoek van de Europese Rekenkamer bleek dat de kwaliteit van stages in het nauw komt door een gebrek aan gezamenlijke definities en aanpak.